A APA Os Biosbardos PRECISA AXUDA para seguir axudando!!

11-03-2019

EN GALLEGO /CASTELLANO/ INGLES

ENTRA EN EL  ENLACE DE NUESTRA RECAUDACIÓN DE FONDOS: https://www.facebook.com/donate/422374328514705/10156228228785415/

A día de hoxe temos un total de 441 animais á cargo da Asociación.
Neste último ano recollimos un total de 290 cadelas e cans e 144 gat@s.

Detrás destas cifras que son vidas rescatadas hai un gran gasto veterinario e de manutención. A débeda actual asusta, nunca acadamos uns números tan altos; precisamos a axuda de todas e todos vos para continuar salvando vidas do abandono.

Imos sumando débeda ó mesmo tempo que imos sumando animais salvados. Cada ano incrementamos o número de animais rescatados.

O maior desembolso é o dos gastos veterinarios e de alimentación. Ademáis dos gastos habituais de desparasitacións, pequenas enfermidades, esterilizacions, etc.. temos tamen un elevado gasto en atender urxencias de animais atropelados con patas rotas ou outras feridas graves que precisan operacións, ingresos, tratamentos.. en enfermidades graves dos biosbardos; e tamen na atención dos animais maiores e enfermos crónicos que están en fogares de acollida (pilar fundamental da Asociación) que precisan piensos especiais, medicacións e probas periódicas.

Pese a todo non deixamos nunca de atender unha urxencia e rescatar a tódolos animais posibles. Desvivímonos día a día na súa atención no refuxio, difundindo, buscando fogares de acollida e adopción, realizando obras para mellorar as instalacións, recollendo animais da rúa, xestionando colonias felinas, levando e traendo os animais aos fogares e clínicas veterinarias, poñendo postos nos mercadillos, festivais, xornadas de adopción e un longo etc. O traballo non ten fin e facémolo adicándolle tódalas nosas enerxías e tempo libre xa que a equipa biosbarda está composta exclusivamente por persoas voluntarias.

É marabilloso todo o conseguido, son números incríbles de crecemento continúo ano tras ano.
Entre o voluntariado incansable, adoptantes, familias acolledora, veterinarias/os colaboradoras/es, madriñas e padriños, socias/os e persoas colaboradoras de calquera xeito formamos unha gran familia que saca adiante este proxecto pero para seguir atendendo a tódolos animais biosbardos e continuar asumindo o rescate de novos animais precisamos mais axuda.
Agora mesmo debemos 19.000€ que se correponden con 5 meses de facturas de pienso e un total de 12 facturas veterinarias repartidas entre as 5 clínicas colaboradoras.

Axúdasnos a superar este bache e continuar traballando con enerxía? Lembra que por pequena que sexa a túa aportación significará moito para @s pelud@s biosbard@s, mil grazas por adiantado!

Se o prefires podes facer unha doazón no noso número de conta:
ABANCA IBAN ES38 2080 5435 5130 4012 3305

SWIFT/BIC : CAGLESMMXXX

Ou doar con PAYPAL:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=VYWN9B9D3TAGN

Considera axudarnos dunha forma máis estable o que nos dará tamen a nós máis estabilidade e confianza no proxecto:

- Faite socia/o: http://protectoraosbiosbardos.org/formulario-socio
- Amadriña/apadriña: http://protectoraosbiosbardos.org/formulario-padrino/
- Faite teamer: https://www.teaming.net/osbiosbardos

Lembramosvos tamén que temos unha tenda virtual de merchandasing biosbardo e artigos de segunda man. Mercando nela axudarás ao mantemento da Asociacion e tamén podes doarnos os artigos que xa non uses para que teñan unha nova vida solidaria con nós!: https://www.facebook.com/atrastendadeparche/

11/03/2019: TOTAL DE 441 ANIMAIS Á CARGO DA ASOCIACIÓN
DATOS 2018:
290 Cadelas/cans recollid@s
230 Cadelas/cans dad@s en adopción
144 gat@s recollid@s
100 gat@s dad@s en adopción
18 cadelas/cans perdid@s devolt@s

------------------------------------------------------------

AYÚDANOS A SEGUIR SALVANDO VIDAS!!

A día de hoy tenemos un total de 441 animales a cargo de la Asociación.
En este último año hemos recogido un total de 290 perros y 144 gatos.
Detrás de estas cifras, que son vidas rescatadas, hay un gran gasto veterinario y de manutención. La deuda actual asusta, nunca llegamos a unos números tan altos; necesitamos ayuda de todos vosotros para continuar salvando vidas del abandono.
Vamos sumando deuda al mismo tiempo que vamos sumando animales salvados. Cada año incrementamos el número de animales rescatados.
El mayor desembolso es de los gastos veterinarios y de alimentación. Además de los gastos habituales de desparasitaciones, pequeñas enfermedades, esterilizaciones, etc… tenemos también un elevado gasto en atender urgencias de animales con heridas graves como consecuencia de atropellos que necesitan operaciones, ingresos, tratamientos; en enfermedades graves de los biosbardos y también en la atención de los animales mayores y enfermos crónicos que están en casas de acogida (pilar fundamental de la Asociación) que necesitan piensos especiales, medicaciones y pruebas periódicas.
Pese a todo no dejamos nunca de atender una urgencia y rescatar a todos los animales posibles. Nos desvivimos día a día en su atención en el refugio, difundiendo, buscando hogares de acogida y adopción, realizando obras para mejorar las instalaciones, recogiendo animales de las calles, gestionando colonias felinas, llevando a los animales a los hogares y clínicas veterinarias, poniendo puestos en los mercadillos, festivales, jornadas de adopción y un largo etc. El trabajo no tiene fin y lo realizamos dedicándole toda nuestra energía y tiempo libre, ya que el equipo biosbardo está compuesto exclusivamente por personas voluntarias.
Es maravilloso todo lo conseguido, son números increíbles de crecimiento continuo año tras año.
Entre el voluntariado incansable, adoptantes, familias de acogida, veterinarios colaboradores, padrinos, socios y toda persona colaboradora tenemos una gran familia que saca adelante este proyecto pero para seguir atendiendo a todos los animales necesitamos más ayuda.
Ahora mismo debemos 19.000€ que se corresponden con 5 meses de facturas de pienso y un total de 12 facturas veterinarias repartidas entre las 5 clínicas colaboradoras.
¿Nos ayudas a superar este bache y continuar trabajando incansablemente?
Recuerda que por pequeña que sea tu aportación significará mucho para los peludos biosbardos. ¡Mil gracias por adelantado!
Si lo prefieres puedes hacer una donación en nuestro número de cuenta:
ABANCA IBAN ES38 2080 5435 5130 4012 3305
SWIFT/BIC: CAGLESMMXXX
O donar con PAYPAL:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=VYWN9B9D3TAGN
Considera ayudarnos de una forma más estable, lo que nos dará también más estabilidad y confianza en el proyecto:
-Hazte socio: http://protectoraosbiosbardos.org/formulario-socio
-Apadrina: http://protectoraosbiosbardos.org/formulario-padrino/
-Hazte teamer: https://www.teaming.net/osbiosbardos
Os recordamos también que tenemos una tienda virtual de merchandasing biosbardo y artículos de segunda mano. Comprando en ella ayudarás al mantenimiento de la Asociación y también puedes donarnos los artículos que ya no uses para que tengan una nueva vida solidaria con nosotros:
https://www.facebook.com/atrastendadeparche/
11/03/2019: TOTAL DE 441 ANIMALES A CARGO DE LA ASOCIACIÓN
DATOS 2018:
290 Perros recogidos
230 Perros dados en adopción
144 Gatos recogidos
100 Gatos dados en adopción
18 Perros perdidos devueltos

-----------------------------------------------

Currently, we have a total of 441 animals under the care of the Association. In this last year, we have picked up 290 dogs and 144 cats.
Behind these numbers, which are rescued lives, there is a big veterinary and living expenses. The actual debt is scary, we have never reached such higher numbers; we need everyone’s help to keep saving lives.
The debt keeps growing at the same time we keep saving animals. Every year, the number of rescued animals increases.
The bigger outlay comes from veterinary and feeding expenses. Apart from the regular payments of deworming, minor diseases, sterilization, etc. We also have a high expense due to attending animal urgencies, most of them due to accidents that cause serious injuries that need surgery, veterinary admission and treatments; serious illness of our animals and also the attention of old and chronic ill animals that are in foster homes (fundamental support of the Association) and need medication, special feed and periodic checks.
Despite everything, we never leave an urgency without attending and we never stop rescuing all the possible animals. We go out of our way every day to take care of them in the refuge, spreading the word, looking for foster and adoption homes, doing works to improve the facilities, picking animals from the streets, managing cat colonies, taking animals to new homes and veterinary clinics, putting up stands in markets, festivals, adoption journeys and a large etc. The job has no end and we do it dedicating it all of our energy and free time, since our team is formed exclusively by volunteers.
It’s wonderful everything that has been achieved, the figure of continue growth year after year is incredible.
Among the tireless team of volunteers, adopters, foster families, collaborating veterinarians, godparents, partners and every collaborating person, we have a big family that gets this project off the ground, but to continue helping the animals, we need help.
At the moment, we owe 19.000€, which corresponds to 5 months of feed invoice and a total of 12 veterinary invoice between the 5 collaborating clinics.
Would you help us overcome this and continue to work tirelessly?
Remember that however small your contribution is, it will mean a lot to us. A thousand thanks in advance!
If you prefer, you can make a donation in our bank account:
ABANCA IBAN ES38 2080 5435 5130 4012 3305 SWIFT/BIC: CAGLESMMXXX
Or donating through paypal:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=VYWN9B9D3TAGN

Consider helping us in a more permanent way, which would give us more stability and trust in the project:
-Become a partner: http://protectoraosbiosbardos.org/formulario-socio
-Become a godparent: http://protectoraosbiosbardos.org/formulario-padrino/
-Become a teamer: https://www.teaming.net/osbiosbardos
Moreover, we want to remind you that we have a virtual shop of merchandising and second-hand items. By buying from our shop, you will help with the maintenance of the Association, or you could donate things that you no longer use: https://www.facebook.com/atrastendadeparche/
11/03/2019: TOTAL OF 441 ANIMALS UNDER THE CARE OF THE ASSOCIATION.
DETAILS 2018:
290 picked up dogs 230 adopted dogs 144 picked up cats 100 adopted cats
18 returned lost dogs